Algemene voorwaarden Hes Horren

Artikel 1 - Definities

Bedenktijd: De periode waarbinnen de consument zijn recht op herroeping kan uitoefenen;

Consument: Een individu die niet handelt binnen het kader van zijn professionele of zakelijke activiteiten en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: Een kalenderdag;

Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand betreffende een opeenvolging van producten en/of diensten waarbij de verplichtingen qua levering en/of afname over een periode worden verspreid;

Duurzame gegevensdrager: Elk medium waarmee informatie die op maat is gemaakt voor de consument kan worden opgeslagen, zodat deze in de toekomst kan worden geraadpleegd en ongewijzigd kan worden gereproduceerd;

Herroepingsrecht: Het recht van de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden;

Modelformulier: Het standaardformulier voor herroeping dat door de ondernemer beschikbaar wordt gesteld voor de consument die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken;

Ondernemer: De individuele persoon of juridische entiteit die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten;

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij de totstandkoming van de overeenkomst, binnen een door de ondernemer opgezet systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, volledig plaatsvindt via communicatiemiddelen op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: Een middel waarmee een overeenkomst kan worden gesloten zonder dat de consument en de ondernemer fysiek op dezelfde locatie aanwezig zijn;

Algemene Voorwaarden: Deze specifieke Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Gegevens van de verkoper

Naam verkoper: Hes Horren

Handelsnaam: HES-horren

Locatie: 2C Didamseweg 109 P, 6902 PD Zevenaar

Contactnummer: 026 234 04 04

E-mail: info@hes-horren.com

Kamer van Koophandel (KvK) registratienummer: 90061438

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten. Voordat een overeenkomst op afstand definitief wordt, krijgt de consument de beschikking over de tekst van deze algemene voorwaarden. Als dit praktisch niet haalbaar is, wordt aangegeven dat de voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek kosteloos worden verstrekt.

Bij elektronische sluiting van de overeenkomst kunnen deze algemene voorwaarden via elektronische weg aan de consument worden aangeboden, zodat ze eenvoudig op een duurzame drager kunnen worden opgeslagen. Als dit niet mogelijk is, wordt vermeld waar ze elektronisch kunnen worden ingezien en dat ze op verzoek kosteloos worden verstrekt.

Als naast deze algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden voor producten of diensten gelden, zijn bovenstaande bepalingen eveneens van toepassing. Bij tegenstrijdige voorwaarden kan de consument altijd een beroep doen op de voor hem meest gunstige bepaling.

Mochten bepalingen uit deze voorwaarden op enig moment niet geldig zijn, dan blijft de rest van de overeenkomst intact. Partijen zullen in dat geval samen zoeken naar een vervangende bepaling die de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benadert.

Onvoorziene situaties worden beoordeeld in lijn met de geest van deze algemene voorwaarden. Bij onduidelijkheden over de uitleg van een of meer bepalingen geldt eveneens dat ze in lijn met deze geest moeten worden geïnterpreteerd.

Artikel 4 - Het aanbod

Als een aanbod slechts voor een beperkte tijd geldig is of aan specifieke voorwaarden is gebonden, wordt dit expliciet in het aanbod vermeld. Het aanbod is niet bindend; de ondernemer kan het aanbod te allen tijde wijzigen of aanpassen.

Het aanbod geeft een uitgebreide en precieze beschrijving van de producten en/of diensten. Deze beschrijving is zo gedetailleerd dat consumenten een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Eventuele afbeeldingen in het aanbod zijn een eerlijke weergave van de producten en/of diensten. Duidelijke fouten of vergissingen in het aanbod verplichten de ondernemer niet tot levering.

De afbeeldingen en specificaties in het aanbod dienen als indicatie en kunnen niet leiden tot schadeclaims of het ontbinden van de overeenkomst. Hoewel afbeeldingen een getrouwe weergave zijn, kan de ondernemer niet garanderen dat kleuren exact overeenkomen met de werkelijke productkleuren.

Elk aanbod informeert de consument volledig over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het accepteren ervan. Dit omvat onder meer:

– De prijs inclusief alle belastingen;
– Eventuele verzendkosten;
– Hoe de overeenkomst tot stand komt;
– De voorwaarden voor herroeping;
– Betalings-, leverings- en uitvoeringsmethoden;
– Garanties over prijsstabiliteit;
– Extra kosten voor communicatie op afstand;
– Archivering van de overeenkomst;
– De mogelijkheid voor de consument om verstrekte gegevens te controleren;
– Talen waarin de overeenkomst beschikbaar is;
– Gedragscodes waaraan de ondernemer zich conformeert en hoe deze zijn in te zien;
– De minimale duur van overeenkomsten bij langdurige transacties.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod accepteert en aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij anders bepaald in lid 4. Bij elektronische aanvaarding bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst. Zonder deze bevestiging kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Bij elektronische overeenkomsten neemt de ondernemer passende maatregelen voor een veilige dataoverdracht en zorgt hij voor een beveiligde webomgeving. Voor elektronische betalingen hanteert de ondernemer strikte veiligheidsprotocollen.

Binnen de wettelijke grenzen mag de ondernemer de kredietwaardigheid van de consument toetsen. Op basis hiervan kan hij de overeenkomst weigeren of specifieke voorwaarden stellen. Bij het product of de dienst verstrekt de ondernemer schriftelijke informatie, zoals het klachtenadres, de voorwaarden voor herroeping, garantie-informatie en andere relevante gegevens.

De verstrekte informatie omvat ook de gegevens uit artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij deze al eerder aan de consument zijn verstrekt. Voor overeenkomsten van langere duur gelden specifieke opzeggingsvereisten. Bij duurtransacties is dit alleen van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de voorwaarde dat de producten voldoende beschikbaar zijn.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten:

De consument kan de aankoopovereenkomst binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, ontbinden, te rekenen vanaf de dag na ontvangst van het product. Gedurende deze periode moet de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Het product mag alleen uitgepakt of gebruikt worden om te bepalen of de consument het wil behouden. Als de consument besluit het product te retourneren, moet dit gebeuren met alle bijbehorende accessoires en indien mogelijk in de originele staat en verpakking, volgens de instructies van de ondernemer. De consument moet binnen deze 14 dagen zijn voornemen tot ontbinding kenbaar maken aan de ondernemer, hetzij via het standaard formulier, hetzij via andere communicatiemiddelen zoals e-mail. Na deze melding heeft de consument nog eens 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen en moet hij kunnen aantonen dat hij dit tijdig heeft verzonden, bijvoorbeeld met een verzendbewijs. Als de consument na deze termijnen geen gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht of het product niet heeft teruggestuurd, wordt de koop definitief.

Bij levering van diensten:

Voor diensten kan de consument binnen 14 dagen, zonder verdere redenen, de overeenkomst ontbinden, te rekenen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. Om zijn recht op ontbinding uit te oefenen, moet de consument de duidelijke en redelijke instructies volgen die door de ondernemer bij het aanbod of bij de levering zijn verstrekt.

Artikel 7 - Kosten herroepingsrecht

Als de consument besluit zijn herroepingsrecht te gebruiken, zijn de retourkosten voor zijn eigen rekening. De ondernemer zal, indien de consument een betaling heeft verricht, dit bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping retourneren, op voorwaarde dat het product al is teruggestuurd of dat er overtuigend bewijs is van volledige retourzending. De terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die de consument oorspronkelijk heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijke toestemming is gegeven voor een andere methode.
Als het product door nalatigheid van de consument beschadigd raakt, is de consument verantwoordelijk voor een eventuele vermindering van de waarde van het product. Echter, als de ondernemer niet tijdig en correct alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt vóór het afsluiten van de aankoop, kan de consument niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het recht van de consument om te herroepen uitsluiten voor specifieke producten, zoals beschreven in lid 2 en 3. Deze uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod aangeeft, en wel voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op producten die:

1. Op maat zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument;
2. Duidelijk persoonlijk zijn;
3. Niet kunnen worden teruggestuurd vanwege hun aard;
4. Snel kunnen bederven of verouderen;
5. Onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiële markt buiten de invloedssfeer van de ondernemer;
6. Losse kranten en tijdschriften betreffen;
7. Audio- en video-opnamen en software waarvan de verzegeling is verbroken door de consument;
8. Hygiëneproducten waarvan de verzegeling is verbroken door de consument.

Voor diensten kan het herroepingsrecht worden uitgesloten als het gaat om:

1. Diensten zoals accommodatie, vervoer, restaurants of vrijetijdsactiviteiten die op een specifieke datum of gedurende een specifieke periode worden aangeboden;
2. Diensten waarvan de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument voordat de herroepingstermijn is verstreken;
3. Weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - Prijs

Gedurende de aangegeven geldigheidsduur in het aanbod blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, behalve bij aanpassingen als gevolg van wijzigingen in btw-tarieven.
De ondernemer kan echter, in tegenstelling tot het bovenstaande, producten of diensten met prijzen die fluctueren op de financiële markt en waarover de ondernemer geen controle heeft, presenteren met variabele prijzen. Deze afhankelijkheid van marktschommelingen en eventuele prijsaanduidingen als richtlijnen worden expliciet in het aanbod vermeld.
Prijsstijgingen binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst zijn enkel toegestaan als deze voortkomen uit wettelijke voorschriften of bepalingen.
Vanaf drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst zijn prijsstijgingen alleen acceptabel als de ondernemer dit vooraf heeft overeengekomen en:
1. Ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. De consument de mogelijkheid krijgt om de overeenkomst te ontbinden vanaf de dag dat de prijsverhoging van kracht wordt.
De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onderhevig aan type- en zetfouten. Voor eventuele consequenties van deze fouten is de ondernemer niet aansprakelijk. Bij type- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de onjuiste prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, en aan de redelijke normen van kwaliteit en bruikbaarheid. Bovendien dienen ze te voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Indien anders overeengekomen, waarborgt de ondernemer ook dat het product geschikt is voor doeleinden die verder gaan dan normaal gebruik.

De eventuele garantie verstrekt door de ondernemer, fabrikant, of importeur doet niets af aan de wettelijke rechten en claims die de consument kan uitoefenen op basis van de overeenkomst tegenover de ondernemer.

Voor alle producten is de wettelijke garantie van kracht, waarvan de duur kan variëren afhankelijk van het producttype.

Elke tekortkoming of onjuiste levering dient binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.

De garantie is niet van toepassing als:
– De consument zelf of via derden reparaties of wijzigingen aan het geleverde product heeft verricht;
– De producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, onzorgvuldig zijn behandeld, of niet conform de instructies van de ondernemer en/of verpakking zijn behandeld;
– De gebreken zijn ontstaan door overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en Uitvoering

Bij het ontvangen en uitvoeren van productbestellingen en het beoordelen van dienstenaanvragen zal de ondernemer de uiterste zorgvuldigheid betrachten.
De leveringslocatie is het adres dat door de consument aan de ondernemer is verstrekt.
Tenzij anders aangegeven in lid 4 van dit artikel, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren. Mocht er vertraging optreden in de levering of kan een bestelling niet volledig worden uitgevoerd, dan wordt de consument hierover binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd. In zo’n situatie heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.
Alle genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief. De consument kan hieraan geen rechten ontlenen en eventuele overschrijding geeft geen recht op schadevergoeding.
Bij ontbinding volgens lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugstorten.
Als een besteld product niet leverbaar is, zal de ondernemer trachten een vervangend artikel aan te bieden. Duidelijke en begrijpelijke communicatie over de vervanging vindt plaats vóór de levering. In geval van vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht van kracht. De kosten voor het retourneren van een vervangend artikel zijn voor rekening van de ondernemer.
Tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf bekende vertegenwoordiger blijft het risico van schade en/of verlies van producten bij de ondernemer, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

Voor overeenkomsten van onbepaalde duur die betrekking hebben op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten kan de consument te allen tijde opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van maximaal één maand, conform de afgesproken opzeggingsregels.
Voor overeenkomsten van bepaalde duur betreffende de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten kan de consument deze opzeggen tegen het einde van de afgesproken periode. Ook hierbij is de opzegtermijn maximaal één maand en volgens de overeengekomen opzeggingsregels.
De consument heeft het recht om deze overeenkomsten op elk gewenst moment op te zeggen, zonder beperkingen in timing. De opzegging dient te geschieden op dezelfde manier als de overeenkomst is aangegaan, en de opzegtermijn is gelijk aan die welke door de ondernemer is vastgesteld.

Verlenging

Een overeenkomst van bepaalde duur, gericht op regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch en stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe bepaalde periode.
Uitzonderlijk kan een overeenkomst voor het regelmatig leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd met een maximale duur van drie maanden. In dit geval kan de consument de verlengde overeenkomst aan het einde van deze periode opzeggen met een maximale opzegtermijn van één maand.
Een overeenkomst van bepaalde duur kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Echter, wanneer de overeenkomst minder dan maandelijks bepaalde publicaties betreft, kan de opzegtermijn oplopen tot drie maanden.
Een kortdurende overeenkomst voor kennismaking, zoals een proefabonnement op dag-, nieuws- en weekbladen of tijdschriften, wordt niet automatisch verlengd en eindigt na de afgesproken kennismakingsperiode.

Duur

Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, heeft de consument na het eerste jaar het recht om op elk moment op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Echter, opzegging voor het einde van de afgesproken periode kan onder bepaalde omstandigheden door de redelijkheid en billijkheid beperkt worden.

Artikel 13 - Betaling

Artikel 13 – Betaling

Tenzij anders afgesproken, dient de consument alle verschuldigde bedragen te betalen binnen een termijn van 7 werkdagen na het begin van de herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 6 lid 1. Als het gaat om een overeenkomst voor een dienst, start deze termijn zodra de consument de bevestiging van de overeenkomst ontvangt.
De consument is verantwoordelijk voor het onmiddellijk melden van eventuele fouten of onjuistheden in de verstrekte betaalinformatie aan de ondernemer.
Bij niet-nakoming van betalingsverplichtingen door de consument heeft de ondernemer, rekening houdend met wettelijke restricties, het recht om de eerder aangegeven redelijke kosten bij de consument in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klantenregeling

De ondernemer heeft een duidelijk gecommuniceerde procedure voor klachtenafhandeling en handelt conform deze procedure bij klachten.
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een periode van 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen schriftelijk en gedetailleerd bij de ondernemer worden ingediend.
Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal de ondernemer reageren. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van de klacht, dan zal de ondernemer binnen deze termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie wanneer een uitgebreider antwoord kan worden verwacht.
Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.
Bij klachten moet de consument zich in eerste instantie richten tot de ondernemer. Als de webshop is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en een geschil niet onderling kan worden opgelost, kan de consument contact opnemen met Stichting WebwinkelKeur voor gratis bemiddeling. Indien nodig kan de consument het geschil voorleggen aan de door Stichting WebwinkelKeur aangewezen geschillencommissie. De beslissing van deze commissie is bindend voor zowel de ondernemer als de consument. Eventuele kosten voor het voorleggen van het geschil aan deze commissie zijn voor rekening van de consument. Klachten kunnen ook worden ingediend via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is bepaald door de ondernemer.
Als een klacht gegrond wordt verklaard door de ondernemer, heeft de ondernemer de keuze om de betreffende producten kosteloos te vervangen of te repareren.

Artikel 15 - Geschillen

Voor overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend het Nederlands recht, zelfs als de consument buiten Nederland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 16 - Extra of afwijkende voorwaarden

Eventuele aanvullende of afwijkende bepalingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgesteld of op een manier worden gepresenteerd die de consument eenvoudig kan opslaan op een blijvend medium.

0
    0
    Offerte aanvragen
    Je winkelmand is leeg
    Scroll naar boven